Obchodní podmínky

 

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.lekarna-megastore.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Megastore  s.r.o. zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38285, se sídlem Železárenská 636/4, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 29389798.

Dodavatelem a výrobcem zboží je společnost Canabis Factory Product s.r.o., IČ 03938085, se sídlem Gen. Hrušky 1233/26, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 61883  (dále jen „prodávající“)

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které je nabízeno prostřednictvím jeho internetového obchodu, zejména pokud bude mít za to, že objednatelem zboží není spotřebitel.


II.
POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY


Kupující si vybere zboží v internetovém katalogu prodávajícího umístěného na internetových stránkách obchodu a toto zboží vloží do košíku. Zboží může objednávat bez registrace, nebo s registrací. Dále pak vybere způsob platby a způsob dodání zboží. Než kupující učiní závaznou objednávku, má možnost si zkontrolovat veškeré zadané údaje, zjistit a opravit případné chyby. Závaznou objednávku kupující učiní zasláním objednávkového emailu, kde vyplní zejména své jméno, příjmení, adresu, telefon a email. Tato objednávka je závazným návrhem kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a zavazuje kupujícího k zaplacení objednaného zboží. Ze strany prodávajícího poté kupující obdrží potvrzující email. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření smlouvy bez vynaložení jakýchkoliv nákladů až do okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Za akceptaci návrhu ze strany prodávajícího se považuje odeslání potvrzujícího e-mailu kupujícímu. Tímto okamžikem vzniká smlouva. V potvrzujícím e-mailu bude dále uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží. Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupna jiným subjektům. Smlouvu je možno uzavřít i prostřednictvím telefonu, kde kupující nahlásí výše uvedené kontaktní údaje. Kupující souhlasí s komunikací prostřednictvím telefonu a emailu, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí sám.

 
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.


III.
CENA A JEJÍ ÚHRADA, PŘEPRAVA A DODÁNÍ


Cena výrobku je uvedena v internetovém katalogu a je konečná. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Internetový katalog informuje rovněž i o ceně bez DPH. Zde uvedená cena však nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou stanoveny v závislosti na způsobu dopravy zvolené kupujícím. Kupní cenu může kupující uhradit v hotovosti při odběru na výdejním místě, v provozovně prodávajícího Skřípov 139, bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.107-9931010267/0100, nebo dobírkou. Náklady na poštovné nese kupující.

 Cena dopravy je uvedena na internetových stránkách v oddílu „ Způsob doručení a platby“.

 Kupující je povinen převzít dodané zboží a při jeho převzetí zkontrolovat neporušenost obalu. V případě jakýchkoliv závad je povinen kontaktovat neprodleně prodávajícího. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zboží mu bylo dodáno v pořádku a na jakékoliv pozdější reklamace porušenosti obalu nebude brán zřetel.


IV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu v téže lhůtě odesláno prostřednictvím emailu nebo na adresu prodávajícího. Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který může kupující pro tento účel použít. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se smlouva od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě 14 dnů, ve stavu, v jakém bylo odebráno. Případné dárky poskytnuté ze strany prodávajícího v souvislosti s odběrem zboží jsou poskytovány na základě darovací smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazující podmínkou, kterou je odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen obdržený dárek odeslat spolu se zbožím zpět prodávajícímu. Pokud si tento dárek ponechá, bude to chápáno jak bezdůvodné obohacení ze strany kupujícího na úkor prodávajícího a prodávající pak bude mít právo na vrácení bezdůvodného obohacení v penězích v obvyklé ceně dárku.
Prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který mu prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající peněžní prostředky kupujícímu nevrátí dříve, než mu bude zboží řádně a včas doručeno.

 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z uzavřeného obalu vyňal a z hygienických důvodů není možno toto zboží vrátit. Náklady spojené s navrácením zboží si hradí kupující sám.

 

IV.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, popřípadě má právo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese provozovny Skřípov 139 nebo písemně na adrese sídla prodávajícího Gen. Hrušky 1233/26, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, popřípadě se lze dohodnout s prodávajícím telefonicky na tel.č. 733 430 130. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


V.
JINÁ UJEDNÁNÍ


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) z.č. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst.2 z.č. 89/2012 Sb.

 V případě, že kupující požaduje specifické plnění (množství, vlastnosti výrobku apod.) je prodávající oprávněn požadovat zálohu.


VI.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu s výše uvedeným zákonem. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku, může být využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího s nabídkou obdobného výrobku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.


VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.lekarna-megastore.cz , společnosti Megastore s.r.o., jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek prodávajícího (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách jako informace pro tisk. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

Společnost Megastore, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jí provozovaných webových stránek do počítače kupujícími či jiných uživatelů webových stránek, špatnou funkcí nebo nedostupností jí provozovaných webových stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nelze je vymáhat. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a a je přístupná přes účet kupujícího nebo na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemností - Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00, adresa elektronické pošty obchod@lekarna-megastore.cz , telefon 800 100 790.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele e-shopu: adresa pro doručování Megastore, s.r.o., Železárenská 636/4, 70900 Ostrava Hulváky, adresa elektronické pošty obchod@lekarna-megastore-cz, telefon 800 100 790.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 5.4.2016

 

Kontakty
Provozovatel:
Megastore s.r.o.
Železárenská 636/4
709 00 Ostrava – Hulváky

IČ: 29389798
DIČ: CZ29389798
 
Provozní doba:
pracovní dny od 8,00 do 17,00 hod.
 
E-mail pro obecné dotazy:
obchod@lekarna-megastore.cz 
 
Tel.: 800 100 790 

 

Hračky Megastore
Nábytek Megastore